เขียนเปลี่ยนชีวิต

การเขียนบันทึกคือเครื่องมือพัฒนาชีวิตที่มหัศจรรย์ ไม่ว่าการดูแลหัวใจ เยียวยา พัฒนาสุขภาพ เพิ่มพลังชีวิต เข้าใจตัวเอง ถักทอความสัมพันธ์ ฟังเสียงภายใน สร้างการเปลี่ยนแปลง ฯลฯ

Active Journal คือ การเขียนบันทึกประจำวันที่มีพลังดูแลตัวเราและสร้างการเปลี่ยนแปลง พัฒนาโดยโครงการธรรมวรรณศิลป์

ปัจจุบันมีงานวิจัยและการศึกษาต่างประเทศจำนวนไม่น้อยที่นำการเขียนและการบันทึกพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่ว่ากับผู้ป่วยหรือคนธรรมดา การเขียนมีพลังเยียวยา เป็นกระจกสะท้อน เปิดประตูเสียงภายใน สร้างแรงบันดาลใจ และเปลี่ยนชีวิตเรา

ทุกครั้งที่เราเขียน เรากำลังเปลี่ยนแล้ว!

ค้นพบตัวตนและศักยภาพ

การเขียนพาเรากลับมาอยู่กับตัวเองอีกครั้ง เป็นกระจกสะท้อนตัวตนและความสัมพันธ์ ทำให้เรารู้จักตัวเองอย่างที่เป็น รู้ในมิติต่างๆหลากหลาย รู้ศักยภาพที่มีและที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน รู้ว่าจะดูแลตัวเองและความสัมพันธ์อย่างไรจึงจะมีความสุข การรู้จักตัวเองด้วยการเขียนเหมือนกับการผจญภัยออกเดินทางยาวไกล เราสามารถค้นพบตัวเองได้อยู่เรื่อยๆตลอดชีวิตของเรา

ดูแลและเยียวยาหัวใจ

ศิลปะทุกแขนงสามารถเยียวยาจิตใจที่มีบาดแผล ผ่อนคลายความรู้สึกที่อัดอั้น บ่มเพาะความรักความกรุณาแก่ตนเอง เราสามารถได้ยินเสียงหัวใจชัดขึ้น ด้วยการเขียนบันทึกลงหน้าสมุดที่เราไว้วางใจ หัวใจเราเองเราไม่ดูแลเสียแล้ว ใครเล่าจะดูแลให้  การเขียนสามารถปลอบประโลมจิตใจเราในยามทุกข์โศก สร้างแรงบันดาลใจ และค้นพบปัญญาจากหัวใจอีกด้วย

ฟังเสียงภายในนำทางชีวิต

หน้ากระดาษสามารถเปิดเผยสิ่งที่หลบเร้นในจิตไร้สำนึก ฟังเสียงภายในที่จะนำทางชีวิต สงบศึกเสียงขัดแย้งในจิตใจ คลี่คลายปมปัญหาที่ฝังเร้น  การเขียนคือการภาวนา บ่มเพาะความสงบและสร้างความมั่นคงให้กับจิต ฝึกสติระยะต้น เครื่องมือตามรู้เท่าทันตัวเอง อีกทั้งการบันทึกแบบภายในยังสามารถติดต่อสื่อสารกับเสียงของธรรมชาติในจิตไร้ำนึกร่วม เพื่อเข้าใจความจริงที่ไปพ้นอัตตาตัวตนของเราและพัฒนาจิตเพื่อบรรลุเป้าหมายทางจิตวิญญาณ

เพิ่มพลังการเรียนรู้และการงาน

การเขียนบันทึกฝึกความคิดทั้งสมองซีกซ้ายและซีกขวา พัฒนาให้สามารถคิดได้อย่างกว้างลึกและหลากหลาย ฝึกจับประเด็น รู้จักแยกแยะ มีพลังความคิดสร้างสรรค์ ช่วยในการจดจำความรู้และข้อมูล และถอดบทเรียนจากประสบการณ์ การบันทึกจึงเป็นเพื่อนและครูที่สำคัญสำหรับเราทั้งการเรียนในห้องเรียน ในชีวิตจริง และการทำงาน

เสริมสร้างสุขภาพองค์รวม

เมื่อเราบันทึกทั้งความสุขและความทุกข์ มิเพียงหัวใจที่ได้รับการดูแล แต่ร่างกายก็ด้วยเช่นกัน เราสามารถฟังเสียงของร่างกายและเยียวยาอาการเจ็บป่วยที่มีสาเหตุมาจากนามธรรม พลังของการบันทึกสะท้อนให้เราเห็นวิถีชีวิตที่ผิดพลาดที่ทำร้ายตัวเอง ช่วยให้เราเข้าใจร่างกายที่เป็นดังบ้านตลอดชีวิตของเรา และยังค้นพบอีกว่าปัญญาจากส่วนต่างๆของร่างกายมิได้ด้อยไปกว่าสมองของเราเลย

นานาสาระ

กิจกรรม

เขียนปลดปล่อยชีวิต

เขียน = ปลดปล่อยชีวิต  (Active Journal for Well-Being)

คอร์สกึ่งออนไลน์ เขียนเปลี่ยนชีวิต ชุดที่ 4/2557 ปลดปล่อยและสร้างสรรค์ชีวิตด้วยบันทึกไม่ธรรมดา

อ่านรายละเอียดกิจกรรม

ความทุกข์กับชีวิตของฉัน ฉ2

     โครงการธรรมวรรณศิลป์ จัดการประกวดงานเขียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมความคิดอย่างมีวิจารณญาณให้กับเยาวชนไทย ฉุดย้อนมองกลับมาดูตนและสังคม จับระเด็นสำคัญคิดเขียนด้วยความคิดสร้างสรรค์ เกิดเป็นงานวรรณศิลป์ที่มาจากการมองชีวิตอย่างแยบคาย สร้างสรรค์จากการเติบโตของชีวิต
รางวัลทุนจิตอาสาเพื่อสังคม และโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองอย่างเข้มข้น

อ่านรายละเอียดการประกวดของปีนี้

อ่านการประกวดที่ผ่านมา

โครงการฯและสถาบันยุวโพธิชน จัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ศิลปะการเขียนเพื่อเปลี่ยนชีวิต การเยียวยา การค้นพบตัวเอง และสร้างเสริมศักยภาพด้านต่างๆ

ดูการอบรมที่ผ่านมา

หลักสูตร

1.” เขียน = ค้นพบตัวเอง ”

การเขียน-วาด-บันทึก อย่างง่ายๆที่สามารถทำความเข้าใจตัวเอง ทั้งความรู้สึก ความต้องการ และตัวตน  ค้นพบศักยภาพ เพื่อทำให้ชีวิตมีความสุขและดูแลความสัมพันธ์บนพื้นฐานของความเข้าใจได้ดี และอีกทั้งสามารถฟังเสียงภายในเพื่อดูแลชีวิตและนำทาง

รูปแบบกิจกรรม : การเอบรมกึ่งออนไลน์ สำหรับบุคคลทั่วไป

2.เขียน = เปลี่ยนชีวิต

ศิลปะการเขียนเพื่อพัฒนาชีวิต ดูแลร่างกายและหัวใจ บ่มเพาะพลังและความสุข แปรเปลี่ยนพลังด้านลบเป็นพลังมสร้างสรรค์  ก้าวผ่านอุปสรรคชีวิต ดูแลความสัมพันธ์ เรียนรู้การใช้บันทึกเป็นคู่มือผ่านช่วงเวลาสำคัญของชีวิต ดูแลจัดการอารมณ์ที่แปรปรวน เยียวยาหัวใจ เป็นเพื่อนรับฟัง และช่วยคลี่คลายปัญหาพร้อมปมในจิตใจ ปลดปล่อยตัวเองจากอดีต

รูปแบบกิจกรรม : การอบรมกึ่งออนไลน์ สำหรับบุคลทั่วไป

3.เขียนบำทึก = พิชิตการเรียน

เพิ่มพลังเรียนรู้และต่อยอดความฝัน ฝึกการคิด เพิ่มพลังใจ แก้ไขปัญหา และการค้นพบตัวเอง เพื่อการเรียนรู้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ

รูปแบบกิจกรรม : การอบรมติวทางไกลผ่านระบบออนไลน์ สำหรับนักเรียนและนักศึกษา

 

4.เขียน = มหัศจรรย์ชีวิต

เขียนบันทึกเพื่อบ่มเพาะด้านใน ค้นพบตัวเองในระดับที่ลึกลง เปิดเผยปัญญาของจิตไร้สำนึก ก้าวผ่านอุปสรรคชีวิตและบ่มพลังสร้างสรรค์  ผ่านมิติความฝัน นิมิตชีวิต และตัวตนที่หลากหลาย ด้วยองค์ความรู้ทั้งสามด้านนี้ประยุกต์กับกระบวนการบันทึกเปลี่ยนชีวิต การทำงานกับเสียงภายใน และนัยยะเชิงสัญลักษณ์ พาท่านเชื่อมโยงกับความหมายของชีวิตที่แนบเนาในตัวเรามาเนิ่นนาน

รูปแบบกิจกรรม : การให้คำปรึกษาทางไกล สำหรับผู้ป่วยหรือผู้มีปัญหาสุขภาพทางร่างกายและจิตใจ หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ

รู้จักโครงการ

DSC_0546

ศูนย์การเขียนเปลี่ยนชีวิต และ โครงการธรรมวรรณศิลป์ สถาบันยุวโพธิชน
ในความร่วมมือกับ ชุมชนนิเวศเอเชีย ภายใต้ สมาคมสถาบันที่ปรึกษาการจัดการ (IMCT)

สร้างสรรค์กระบวนการอ่านเขียนเพื่อพัฒนาชีวิต ทั้งด้านการรู้จักตัวเอง การเยียวยาจิตใจ การเรียนรู้จักชีวิต ทักษะการแสวงหาความรู้ การคิดวิเคราะห์ และบ่มเพาะภาวะผู้นำ โดยได้จัดการประกวดงานเขียนเยาวชนเพื่อสร้างผู้นำรุ่นใหม่ จัดการอบรมค่ายอ่านเขียนเปลี่ยนชีวิต งานอ่านบทกวี และสอดแทรกกระบวนการเขียนเพื่อค้นพบตัวเองในการอบรมทั่วไป โดยโครงการฯ มีท่าน อังคาร กัลยาณพงศ์ เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ในช่วงที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ แม้ตอนนี้ท่านได้ละสังขารเสียแล้ว แต่โครงการฯยังเดินหน้าสร้างพื้นที่การอ่านเขียนที่ทวนกระแสสังคมทั่วไปอย่างไม่ลดละ

วัตถุประสงค์

1.การเขียน ศิลปะ และบันทึกเพื่อพัฒนาชีวิต การรู้จักตัวเอง เยียวยาใจกาย  และดูแลคุณภาพชีวิตอย่างเป็นองค์รวม

2.ประกวดงานเขียนเยาวชนเพื่อสร้างสรรค์ผู้นำรุ่นใหม่ที่รู้เท่าทันตนเอง มิใช่เพื่อส่งเสริมการแข่งขันชิงดีชิงเด่น

3.จัดกระบวนการเรียนรู้พัฒนาชีวิตผ่านการเขียนและศิลปะ

4.ให้คำปรึกษา (Counselling) ด้านการเขียนเพื่อพัฒนาตนเองและการบันทึกบำบัด รวมทั้งการพัฒนาสุขภาพกายจิตด้วยศาสตร์จิตวิทยาที่เกี่ยวเนื่อง

5.เผยแพร่ธรรมะหรือความดี ความงาม และความจริง รวมทั้งการเขียนเพื่อเปลี่ยนแปลงตนเอง ผ่านงานเขียนที่ร่วมสมัยและสัมผัสใจคนในสังคม

คณะกรรมการที่ปรึกษา

คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา
คุณเทพศิริ สุขโสภา กรรมการที่ปรึกษา
คุณศิวกานท์ ปทุมสูตร กรรมการที่ปรึกษา
คุณจิระนันท์ พิตรปรีชา กรรมการที่ปรึกษ
คุณไพวรินทร์ ขาวงาม กรรมการที่ปรึกษา
คุณพิบูลย์ศักดิ์ ละครพล กรรมการที่ปรึกษา
คุณสดใส ขันติวรพงศ์ กรรมการที่ปรึกษา
คุณซะการีย์ยา อมตยา กรรมการที่ปรึกษา

ผู้ให้การสนับสนุน

๑.     มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (2556)

๒.     บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิก อินดัสทรี จำกัด (2556)

๓.     ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (2555)

๔.     บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (2555)

๕.     บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) (2555)

๖.     บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) (2554)

๗.     สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (2551-2552)

๘.     บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด  (2551)

๙.     เงินจากการทอดผ้าป่าประจำปี มีประชาชนทั่วไปไม่น้อยกว่า 3,000 คนให้การสนับสนุน

 

ทีมงานและผู้ให้คำปรึกษา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

 

The diary taught me that it is in the moments of emotional crisis that human beings reveal themselves most accurately. I learned to choose the heightened moments because they are the moments of revelation

Anaïs Nin’s essay On Writing, 1947.

E-book

ใหม่!!! และครั้งแรก!

healing for social

 

     หนังสือ เขียนบำบัด ปฏิวัติการเมือง จากหัวใจ
     ประเภทหนังสือ จิตวิทยาการพัฒนาตนเอง , การรู้จักตัวเอง

      ผู้เขียน อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม C.Ht

ศูนย์การเขียนเปลี่ยนชีวิต โครงการธรรมวรรณศิลป์

 

 

 

หนังสือ E-book แจกฟรี! เพื่อประชาชนภายใต้การเมืองระอุ และแม้แต่ยามร้อนใน
คู่มือการเขียนบันทึก -> ให้เปลี่ยนชีวิต ด้วย 19 แบบชวนบันทึกง่ายๆ

เปลี่ยนสังคมเป็นกระจกเงา สะท้อนให้เห็นตัวเรา และดูแลหัวใจ เปลี่ยนชีวิต เปลี่ยนสังคม

ท่ามกลางความขัดแย้ง ปัญหาสถานการณ์ ทางสังคม การเมือง และแม้แต่ สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
เราทุกคนเหมือนกำลังใช้ชีวิตอยู่กับกองเพลิง… ภาวะโลกร้อนระอุ
เราจะดูแลตัวเองไม่ให้มอดไหม้ไปเสียก่อนได้อย่างไร ?

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับ
- ประชาชนทุกชนชั้น ผู้มีความทุกข์จากเหตุการณ์ทางการเมือง
- ผู้มีปัญหาที่แก้ไม่ตก มีความรู้สึกรุมเร้าหรือแอบลึกๆทรมาน
- ผู้ที่ต้องการเครื่องมือดูแลตัวเอง และรับฟังความต้องการที่แท้จริง
- ผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนพลังสร้างสรรค์ให้กับชีวิตตนเอง และสังคม
- ผู้ที่อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเอง และ/หรือ อยากเปลี่ยนสังคมในทางที่ดีขึ้น

ตัวอย่างรายชื่อ แบบชวนบันทึก
- เขียนไม่หยุดปากกา – เมฆชีวิต – มองบ้านเมืองอย่างศิลปิน – จดหมายลับ – ระบายความเครียด – อัตชีวประวัติของการทะเลาะวิวาท – คำพูดที่ดีต่อเรา คำพูดที่บั่นทอนจิตใจ – ภูเขาไฟระเบิด – … ฯลฯ

สำคัญ! เราไม่จำเป็นต้องมีทักษะการเขียนเป็นพิเศษ เราก็สามารถเขียนบันทึกดูแลตัวเองและเปลี่ยนแปลงชีวิตได้
เพียงเรามีปากกา สีเล็กน้อย สมุดบันทึกหรือกระดาษเปล่า และมีหัวใจ! ************

คู่มือง่ายๆของหัวใจ

heaaling handbook

 

หนังสือ “ปลดทุกข์ด้วยบันทึกไม่ธรรมดา”

ผู้เขียน อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม C.Ht

ประเภทหนังสือ จิตวิทยาการพัฒนาตนเอง / การรู้จักตัวเอง / สุขภาพ

คู่มือดูแลหัวใจด้วยการเขียนบันทึกง่ายๆที่ไม่ธรรมดา
เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเขียนเพื่อเปลี่ยนชีวิต ผู้ที่ต้องการเพื่อนรับฟังและการดูแลยามหัวใจฝนตก และ ผู้ที่ต้องการรับฟังเสียงจากหัวใจ

ในเล่มประกอบด้วย 7 แบบชวนรบันทึกง่ายๆเพื่อผ่อนคลายหัวใจ และ 1 บทลำนำแห่งลมหายใจเยียวยากายจิตด้วยตัวเรา

แจกฟรีแล้ววันนี้ ! เพื่อสนับสนุนการทอดผ้าป่าสร้างผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่

ดาวโหลดได้ที่

ปลดทุกข์ด้วยบันทึกไม่ธรรมดา

หรือ http://www.ebooks.in.th/ebook/18256/ปลดทุกข์ด้วยบันทึกไม่ธรรมดา/

ค้น E-Book ฟรีเพิ่มเติม มีอีก

หนังสือ

Hope_Final_Cover-small

เรื่องราวของหนอนแก้ว ผู้มีความสงสัยกับชีวิตที่เป็นอยู่ ผู้รู้สึกปรารถนาถึง “สิ่งที่มากกว่า” ของชีวิต และกล้าก้าวออกแสวงหา ทั้งๆ ที่ไม่รู้อะไรแน่ชัด หนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นในยุคที่สายลมขับขานการการปฏิวัติของคนหนุ่มสาวไปตามแผ่นดินต่างๆ เมื่อหลายทศวรรษมาแล้ว แต่แก่นสารของเนื้อหายังยืนยาวข้ามพันยุคสมัยผู้เขียนและผู้แปลต่างหวังการเปลี่ยนแปลงต่างปรารถนาเห็นโลกอันงดงามแต่การปฏิวัติที่แท้จริงต้องอาศัย “สิ่งที่มากกว่านั้น” และดอกไม้ยังรอวันผลิแย้มงาม….

 

ชื่อหนังสือ ดอกไม้และความหวัง (Hope for the Flowers)

Barcode 9789748469836

ผู้เขียน Trina Paulus

ผู้แปล อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม

บรรณาธิการ ประชา หุตานุวัตร

ราคา 250 บาท (รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนในโครงการของสถาบันยุวโพธิชนมูลนิธิสัมมาชีพ)

สนพ.โพธิพฤกษา (Bodhi Tree Press)

หากต้องการซื้อหนังสือจำนวนมากในราคาพิเศษ เพื่อเป็นหนังสืออ่านประกอบหรือใช้ในโอกาสพิเศษใด ๆ ติดต่อได้ที่ 083-1339968 , 086-8060505

ติดต่อเรา

 

โครงการธรรมวรรณศิลป์ สถาบันยุวโพธิชน
ในความร่วมมือกับ ชุมชนนิเวศเอเชีย ภายใต้ สมาคมสถาบันที่ปรึกษาการจัดการ (IMCT)

YOUNGAWAKENING@GMAIL.COM

083(-)133(-)9968

32/5 สุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220